《4000 Essential English Words新版练习册》1~6级PDF+音频 百度云网盘下载

《4000 Essential English Words新版练习册》1~6级PDF+音频 百度云网盘下载

非常适合各个学段(小学生或初中、高中生)的学生学习英文单词使用,每册600个单词,共分了30组,每组20个,从易到难分为6册,共4000个精选高频英语单词,这种单词的学习法,不同于国内常见的背单词,通过小故事的阅读理解和配套练习,更高效的掌握单词的用法,不但有清晰易于理解的定义和例子,还有各种加强目标词汇的练习,很多小英语故事更高效的帮助记忆单词,推荐给大家,祝愿孩子们都能学有所成~

第一册文件目录

 • 4000_Essential_English_Words_1_2nd_Edition_Final_Test.zip
 • 4000_Essential_English_Words_1_2nd_Edition_Midterm_Test.zip
 • 4000_Essential_English_Words_1_2nd_Edition_Review_Test.zip
 • 4000_Essential_English_Words_1_2nd_Edition_Word_List_EN_.zip
 • 4000_Essential_English_Words_1_2nd_Edition_Word_Test.zip
 • 4000_Essential_English_Words_2e_1_(2nd_Edition)_Answer_Key.pdf

第二册文件目录

 • 4000_Essential_English_Words_2e_2_(2nd_Edition)_Answer_Key.pdf
 • 4000_Essential_English_Words_2_2nd_Edition_Final_Test.zip
 • 4000_Essential_English_Words_2_2nd_Edition_Midterm_Test.zip
 • 4000_Essential_English_Words_2_2nd_Edition_Review_Test.zip
 • 4000_Essential_English_Words_2_2nd_Edition_Word_List_EN_.zip

第三册文件目录

 • 4000_Essential_English_Words_2e_3_(2nd_Edition)_Answer_Key.pdf
 • 4000_Essential_English_Words_3_2nd_Edition_Final_Test.zip
 • 4000_Essential_English_Words_3_2nd_Edition_Midterm_Test.zip
 • 4000_Essential_English_Words_3_2nd_Edition_Review_Test.zip
 • 4000_Essential_English_Words_3_2nd_Edition_Word_List_EN_.zip
 • 4000_Essential_English_Words_3_2nd_Edition_Word_Test.zip

第四册文件目录

 • 4000_Essential_English_Words_2e_4_(2nd_Edition)_Answer_Key.pdf
 • 4000_Essential_English_Words_4_2nd_Edition_Final_Test.zip
 • 4000_Essential_English_Words_4_2nd_Edition_Midterm_Test.zip
 • 4000_Essential_English_Words_4_2nd_Edition_Review_Test.zip
 • 4000_Essential_English_Words_4_2nd_Edition_Word_List_EN_.zip
 • 4000_Essential_English_Words_4_2nd_Edition_Word_Test.zip

第五册文件目录

 • 4000_5_Word List_ENG.zip
 • 4000_Essential_English_Words_2e_5_(2nd_Edition)_Answer_Key.pdf
 • 4000_Essential_English_Words_5_2nd_Edition_Final_Test.zip
 • 4000_Essential_English_Words_5_2nd_Edition_Midterm_Test.zip
 • 4000_Essential_English_Words_5_2nd_Edition_Review_Test.zip
 • 4000_Essential_English_Words_5_2nd_Edition_Word_Test.zip

第六册文件目录

 • 4000_Essential_English_Words_2e_6_(2nd_Edition)_Answer_Key.pdf
 • 4000_Essential_English_Words_6_2nd_Edition_Final_Test.zip
 • 4000_Essential_English_Words_6_2nd_Edition_Midterm_Test.zip
 • 4000_Essential_English_Words_6_2nd_Edition_Review_Test.zip
 • 4000_Essential_English_Words_6_2nd_Edition_Word_List_EN_.zip
 • 4000_Essential_English_Words_6_2nd_Edition_Word_Test.zip
分享到 :
相关推荐

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注